30-03 Kharkiv Fashion Day

30-03 Kharkiv Fashion 2018