19-02 SOVA BAR Friday Session Dima Mitch & Vadim Ersten