14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 42 км. Часть 3

14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 42 км. Часть 3