14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 42 км. Часть 2

14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 42 км. Часть 2