14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 4.2 км

14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 4.2 км