14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 10 км. Часть 3

14-04 KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON — 10 км. Часть 3